Upisi

[ natječaj za upis na studij ]

Natječaj za upis druge generacije polaznika objavljuje Sveučilište u Zagrebu i dostupan je OVDJE.  

[ uvjeti za upis na studij ]

Uvjeti za upis na specijalističke diplomske stručne studije utvrđeni su odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Statutom Sveučilišta u Zagrebu te Statutom i odlukama Ekonomskog fakulteta – Zagreb, a temelje se na Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Osnovni uvjeti za ostvarivanje općeg prava natjecanja kandidata za upis na specijalističke diplomske stručne studije su:

Specijalistički diplomski stručni studij mogu upisati i kandidati koji su završili predbolonjski Stručni studij Poslovna ekonomija u trajanju od dvije i pol akademske godine (5 semestara) uključujući i 6. semestar na Preddiplomskom stručnom studiju Poslovna ekonomija.

Studenti koji su diplomu stekli u inozemstvu moraju proći kroz proces nostrifikacije diplome prije prijave na studij. 

[ pretprijave i potrebna dokumentacija ]

Postupci prijave i rangiranja kandidata te upisa studenata na specijalističke diplomske stručne studije odvijaju se na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb prema rasporedu u nastavku: 

1) internetske pretprijave 

Za upis studenata u prvu godinu diplomskih studija u akademskoj godini 2023./2024. predviđen je jedan upisni rok koji se održava tijekom listopada 2023. godine.

Pretprijave se primaju u vremenu od 02.10.2023. Prijava kandidata za postupak rangiranja, po kojem se natječu za upis na diplomske studije, odvija se pod jednakim uvjetima za sve studije, odnosno studijske smjerove i sastoji se od dva dijela:  

Prvi dio odnosi se na pretprijavu putem internetskog obrasca u koji kandidati upisuju sve podatke relevantne za prijavu, a obrazac će se nalaziti na webu fakulteta. Ovoj pretprijavi može se pristupiti s bilo kojeg računala koje ima pristup internetu;  

Drugi dio odnosi se na podnošenje svih potrebnih dokumenata Ekonomskom fakultetu – Zagreb na način na koji će to biti objavljeno na webu fakulteta.

Ispunjena pretprijava putem internetskog obrasca ne znači da je kandidat prijavljen za postupak rangiranja. Kako bi kompletirao prijavu, kandidat je prilikom internetske pretprijave dužan dostaviti na mail upisspec@net.efzg.hr:


Napomena: Studenti koji su diplomu stekli u inozemstvu moraju proći kroz proces nostrifikacije diplome prije prijave na studij.

Studenti koji su predali dokumente mogu promijeniti željeni odabir smjera do sredine listopada 2023. 

[ procedura upisa ]

Sve osnovne informacije o studijima, postupku rangiranja i upisima u prvu godinu diplomskih studija nalaze se na www.efzg.unizg.hr/upisi. 

Sve dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu osobno dobiti u Studentskoj referadi Ekonomskog fakulteta – Zagreb svakim radnim danom od 12 do 14 sati ili na brojeve telefona 01/2383-130, 01/2383- 175 i 01/2383-214 ili putem e-maila na referada@net.efzg.hr 

[ postupak rangiranja ]

[ upisna kvota ]

Prema Odluci o upisnim kvotama za diplomske studije za akademsku godinu 2023./2024. na specijalistički diplomski stručni studij Digitalni marketing upisuje se: 

[ cijena studija i mogućnosti plaćanja ]

Redoviti studenti državljani zemalja Europske unije koji po prvi puta upisuju prvu godinu stručnog diplomskog studija ne plaćaju studentsku participaciju u skladu s odlukama Vlade RH i Senata Sveučilišta u Zagrebu. U slučaju da Vlada RH ne podmiri troškove studija redovitim studentima u akademskoj godini 2023./2024., Ekonomski fakultet – Zagreb će zatražiti plaćanje participacije od upisanih studenata. 

Prema Odluci Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta – Zagreb, redoviti studenti državljani zemalja Europske unije koji ne ostvaruju pravo na subvenciju, a upisuju Stručni diplomski studij, a završili su Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, u akademskoj godini 2023./2024. plaćaju studentsku participaciju u visini od 955,60 eura. 

Izvanredni studenti plaćaju studentsku participaciju u visini od 955,60 eura, a studenti na sveučilišnim diplomskim studijima koji se izvode na engleskom jeziku plaćaju studentsku participaciju u visini od 3.716,24 eura.